Profilet e shkolles

 

Profet:


  • Profili   Automekanik        2+1+1       
  • Profili   Hidraulik              2+1+1      
  • Profili   Ndërtim               2+1+1      
  • Profili   Mobileri               2+1+1    
  • Profili   Konfeksione         2+1+1     
  • Profili  Mekanike             2+1+1 
  • Profili  Topografi                  4