Karta e Performances 2013-2014


 

SHKOLLA E MESME  E NDERTIMIT  “  KARL GEGA ” TIRANE   

VITI SHKOLLOR 2013-2014 

  Të  dhëna  të  përgjithshme :

  • Drejtoria   Arsimore:   Tiranё
  • Emri  i institucionit:  Shkolla  e  Mesme  e  Ndërtimit  “Karl  Gega”
  • Adresa: Rruga   “Bedri  Karapici”  Tiranë
  • Telefon: : 042468660                                                                                            Email: gegakarl@yahoo.com

 

Mësimi  në  shkollën  tone  zhvillohet  sipas 

Sistemit 2 + 1 + 1  për  6  profile   dhe   4 -  vjeçar   (bllok)  për  një  profil  Topografi.

Profet:

  • Profili   Automekanik       2+1+1       
  • Profili   Hidraulik             2+1+1      
  • Profili   Ndërtim              2+1+1      
  • Profili   Mobileri              2+1+1    
  • Profili   Konfeksione        2+1+1     
  • Profili  Topografi                  4


 

TREGUESIT 

Vlera  e  Treguesit

Renditja

 


Përqindja e nxënësve kalues në provimin e  matures shteterore

61.7%

7


Diferenca ndërmjet vlerësimit të  E Matures shteterore të Gjuhës Shqipe dhe vlerësimit të këtyre lëndëve në përfundim të klasës së trembedhjete .

0.5

5


Mesatarja e notës në lëndën  Gjuhë shqipe në provimin e Matures shtetere

5.62

7


Diferenca ndërmjet vlerësimit të  provimin e Matures shtetere  lënda matematikë dhe vlerësimi të kësaj lënde në përfundim të klasës së trembedhjete .

34%

7


Realizimi i objektivave të planit vjetor për dy vitet e fundit.


3

2

Përqindja e orëve të munguara nga nxënësit kundrejt të gjitha orëve mësimore të një viti shkollor.

14%

8


Rezultatet e mësuesve në provimet e kualifikimit në tri vitet e fundit. 

200

7


Përqindja e nxënësve të larguar nga shkolla kundrejt atyre të rregjistruar

4%

4