Ku ndodhemi?

Shkolla Karl GEGA

Rruga: "Bedri Karpici", Tiranë - Shqipëri

gegakarl@yahoo.com


(Shih në hartë)